Procedure

Hier leest u over het therapieproces van aanmelding tot afsluiting en wat hierbij komt kijken.

Let op: in verband met de beëindiging van mijn praktijk eind dit jaar neem ik geen nieuwe cliënten meer aan.

Op de pagina Praktische informatie vindt u informatie over wachttijden, vergoedingen, tarieven en vergoedingen, waarneming bij afwezigheid en klachten.

INHOUD

         Aanmelding

         Verwijzing

         Intake

         Vragenlijsten en ROM metingen

         Behandelplan

         Behandeling

         Aanvullende behandeling

         E-health, aanvullende behandeling

         Evaluaties

         Terugkoppeling aan de huisarts/verwijzer

         Basis- of gespecialiseerde GGZ

 

Aanmelding

 Wanneer u mijn website bekeken hebt en geïnteresseerd bent of ik iets voor u kan betekenen kunt u per email of telefonisch contact met me opnemen. We bespreken dan kort wat de achtergrond van uw vraag is en of behandeling bij mij mogelijk is. Wanneer we besluiten verder te gaan is de volgende stap dat u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig hebt. Kijk ook eerst op de homepage wat de wachttijd is om teleurstelling  te voorkomen.

 

Verwijzing

 De verwijzing vindt plaats door middel van een verwijsbrief van de huisarts. Hierin schetst de huisarts kort de problematiek en geeft aan of het om een verwijzing naar de basis ggz gaat of naar de gespecialiseerde GGZ. Verder op deze pagina kunt u lezen wat deze vormen van GGZ inhouden. Beide behandelvormen worden door mij aangeboden.

 Het eerste gesprek kan pas plaatsvinden wanneer ik de verwijsbrief heb ontvangen, hetzij per post of email, hetzij dat u hem zelf bij het eerste gesprek meebrengt.

 

Intake

 Meebrengen:

 - verwijsbrief

 - identificatie (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Iedere behandelaar is wettelijk verplicht de identiteit bij het eerste gesprek te verifiëren.

 - Uw BSN (burgerservicenummer, te vinden op identiteitsbewijs, staat als het goed is ook op de verwijsbrief)

 - e-mailadres en telefoonnummer

 In het eerste gesprek of de eerste twee gesprekken vindt de intake plaats. Hierbij bespreek ik met u de reden dat u hulp zoekt, wat uw klachten zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze zich ontwikkeld hebben. Ook bekijken we uw wensen en verwachting met betrekking tot de behandeling. Daarnaast bespreek ik met u algemene achtergrondinformatie, zoals uw levensgeschiedenis huidige leefomstandigheden, zoals bezigheden of werk, hobby's en relaties. Om minder tijd kwijt te zijn aan het opnemen van deze achtergrondinformatie heb ik een formulier ontwikkeld dat u thuis kunt invullen en aan mij kunt mailen of bij het volgende gesprek kunt meebrengen.  Bij de intake bespreken komen ook praktische zaken van de behandeling aan bod, zoals de financiering, de frequentie en verwachtte duur van de therapie en de praktijkregels, geheimhoudingsplicht, klachtrecht, ROM-metingen, verslaglegging en dossiervorming. Veel van deze informatie staat in een folder van mijn beroepsvereniging, de LVVP, die u bij het eerste gesprek van mij ontvangt.

 Van de intake maak ik een verslag waarvan met uw toestemming een samenvattende brief naar de verwijzer (huisarts) wordt gestuurd. Het intakeverslag vermeldt ook de diagnose-klassificatie (DSM) waaronder u behandeld gaat worden. Voordat ik de brief verstuur krijgt u hem eerst ter controle in te zien.

 Op grond van de intake kunnen we globaal tot de volgende conclusies komen:

 - Behandeling bij mij. Dit zal meestal het geval zijn.

 - Terugverwijzing naar de huisarts. Soms kan blijken dat behandeling bij mij toch niet is aangewezen. Wanneer uit de intake mocht blijken dat dit het geval is, dan zal ik dat duidelijk met u bespreken en meedenken over een alternatief dat beter bij u past.  In dat geval zal er een zo duidelijk mogelijk advies aan de huisarts gegeven worden, zodat deze u kan helpen bij eventuele verdere verwijzing.

 - Doorverwijzing. Dat zal via de huisarts moeten plaatsvinden. Ik geef in dat geval - mits u daar toestemming voor geeft - advies aan de huisarts.

  

Vragenlijsten en ROM metingen

 Om de therapie te evalueren vraag ik ieder cliënt om voor en na de behandeling en bij evaluaties een of meerder vragenlijsten in te vullen. Dit wordt ook wel ROM genoemd (Routine Outcome Measurement).  Het doen van deze metingen wordt vanaf 2017 steeds dringender gevraagd door de zorgverzekeraars, maar de resultaten van de metingen geven ook nuttige feedback om het beloop van de behandeling met u te evalueren.

 Voor de zorgverzekeraars ligt het anders: zij hebben geen toegang tot uw individuele gegevens. Zorgverzekeraars hebben alleen inzicht in ROM-responspercentages van de behandelaar. De anonieme gegevens van de metingen gaan daarnaast naar een landelijke databank, maar zijn niet tot individuele cliënten te herleiden, dus uw privacy is gewaarborgd.

 Zorgverzekeraars vragen om ten minste één lijst standaard in te laten vullen, maar ik kan afhankelijk van wat in uw geval nuttig lijkt andere lijsten toevoegen.

 U kunt de lijst(en) thuis invullen vanaf uw computer, waarvoor u dan een link krijgt toegestuurd. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en in een eveneens beveiligd elektronisch dossier opgeslagen.

   

Behandelplan

 De intake mondt uit in een behandelplan, waarin we vastleggen op welke doelen we ons gaan richten en op welke manier. Hierin staan ook afspraken over de frequentie en de geschatte duur van de behandeling. Het behandelplan kan gedurende de behandeling in overleg worden bijgesteld.

 Het behandelplan wordt schriftelijk vastgelegd, in het dossier opgenomen. Een afschrift van het behandelplan gaat naar uzelf en met uw toestemming naar de verwijzer/huisarts.

 

Behandeling

 De behandeling zal in het algemeen bestaan uit wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van 45 minuten. Hier kan in voorkomende gevallen van worden afgeweken. De behandeling is individueel bij mij.

 Ik heb in mijn praktijk de mogelijkheid om sessies of oefeningen op te nemen. Bij veel soorten problemen kan het later nog eens beluisteren van de sessie het effect versnellen en verdiepen. Ook kunnen opnames met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen of visualisaties de therapie ondersteunen. Houd er verder rekening mee dat u naast de sessies veelal gevraagd wordt om zelf ook thuis aan uw therapie te werken. ik kan u bijvoorbeeld vragen een bepaalde periode op te schrijven hoe u zich voelt, of bepaalde oefeningen te toen, zoals het stap voor stap oefenen met dingen die u moeilijk vindt.

  

Aanvullende behandeling

 Soms kan de behandeling worden aangevuld met een consult bij een psychiater met wie ik regelmatig samenwerk, bijvoorbeeld wanneer er een medicatievraag speelt. Ook is het (beperkt) mogelijk de therapie aan te vullen met contacten met een relatie/gezinstherapeut, creatief therapeut of sociaal verpleegkundige.

 Ik werk veelal samen met:

 Psychiater; Elbert Jaap Schipper: www.schipperpsychiatrie.nl

 Systeemtherapeut: Anneke Hamstra: (geen website)

 Creatief therapeut: Jeftha Jeremiasse: www.jeftha-creatievetherapie.nl

 Sociaal psychiatrisch verpleegkundige: Klaske de Jong (geen website)

 Opvoedadvies: Chaja Joosten - Asscher: www.jaopvoedadvies.nl

 Dit zijn tevens mensen met wie ik in een intervisiegroep zit, waar verder ook  klinisch psychologen Anne Ybema, Ingrid Born en Charlotte van der Wal deel van uit maken. We vormen ook een overleg over traumabehandeling in Sneek en omgeving  onder de vooralsnog officieuze naam TCS, Trauma Centrum Sneek. Waarneming in geval van afwezigheid van mij wordt meestal door een van de klinisch psychologen van deze groep gedaan.

 

E-health, aanvullende behandeling

 Het is mogelijk om thuis via de computer aanvullende behandelmodules te volgen. Dit wordt e-health genoemd. In overleg bepalen we of dat al dan niet nuttig kan zijn voor uw behandeling. U kunt thuis met lessen en opdrachten aan de gang, die via een beveiligde verbinding naar mij gezonden worden. Via internet of tijdens de sessies kunt u dan feedback van mij krijgen. Ik maak hiervoor gebruik van het e-health platform Karify. Karify voldoet aan de strengste Europese privacyregels en heeft belangrijke certificaten op het gebied van beveiliging (zie hun website).

  

Evaluaties

 Bij langer durende behandelingen evalueren we ten minste eens per half jaar de voortgang van de behandeling. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van een zelfevaluatieformulier en vragenlijsten. Dit is tevens een moment om opnieuw de vragenlijst(en) in te vullen. De resultaten van de ROM vragenlijstmetingen worden met u besproken en bij de evaluatie betrokken. We kijken ook naar het oorspronkelijke behandelplan. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

  

Terugkoppeling aan de huisarts/verwijzer

 Na de intakefase, bij tussenevaluatie en bij afsluiting van de behandeling zal met uw instemming een terugkoppeling worden gedaan naar de verwijzer over de voortgang en de behaalde resultaten. Ik leg het concept hiervan altijd eerst aan u voor ter beoordeling en eventuele correctie/aanvullingen.

 Bij langer durende behandelingen (>12 weken) zal ook een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts/verwijzer worden gestuurd, tenzij u hiervoor geen toestemming zou geven.

  

Partner, familie en andere naasten

 Indien wenselijk is het mogelijk dat partner, familie of naasten bij de behandeling worden betrokken. Het initiatief hiertoe kan zowel van u als van mij uitgaan. Hiervoor is uiteraard uw toestemming noodzakelijk. Ik kan op grond van het beroepsgeheim niemand te woord staan zonder uw toestemming.

  

Basis- of gespecialiseerde GGZ

 De GGZ (Geestelijk Gezondheidszorg) is tegenwoordig ingedeeld in de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De basis GGZ is bedoeld voor mensen met mildere, niet-complexe psychische klachten. Hiervoor kun je onder andere bij een GZ psycholoog terecht. De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstiger psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychotherapeut, of psychiater.

 In mijn praktijk geef ik beide vormen van behandeling. Dit heeft als voordeel dat wanneer later blijkt dat een kortdurende behandeling in de basis GGZ te weinig is, je vaak je behandeling toch bij mij kunt vervolgen. Wel moet de huisarts dan een nieuwe verwijzing uitschrijven.

ProcedureBerichten

Er zijn momenteel geen extra berichten