Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder tref je mijn -  goedgekeurde - kwaliteitsstatuut aan.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Jeroen Kuyper
Naam regiebehandelaar: Jeroen Kuyper
E-mailadres: jkuyperpraktijk@kpnmail.nl
KvK nummer: 62671219
Website: www.praktijkjeroenkuyper.nl
BIG-registraties: 19031275425 (GZ psycholoog + klinisch psycholoog); 19031275416
(psychotherapeut)
Overige kwalificaties: klinisch psycholoog; cognitief gedragstherapeut/supervisor VGCt
Basisopleiding: psychologie
AGB-code praktijk: 94061933
AGB-code persoonlijk: 94001699

 

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

 

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Ik werk vanuit mijn achtergrond als cognitief gedragstherapeut met volwassenen en adolescenten
met hoofdzakelijk angsten, depressies en overige problematiek. Ik ben gespecialiseerd in de
behandeling van PTSS en vroegkinderlijk trauma, waaronder dissociatieve stoornissen. Ik werk zowel in de basis GGz als in de gespecialiseerde GGZ.

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Jeroen Kuyper: BIG registraties 19031275425 (GZ psycholoog, klinisch psycholoog); 19031275416 (psychotherapeut)

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: Vrijgevestigde psychiater, systeemtherapeut, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en
creatief therapeut.
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
E.J. Schipper, psychiater, BIG 59047706901
A. Ybema, klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG69051193525
A. Hamstra, systeemtherapeut
K. de Jong, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
J. Jeremiasse, creatief therapeut
C. Joosten Asscher, pedagoog
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiëntdaarvoor geen toestemming geeft:
Medicatie-advies, consultatie, aanvullende systeemtherapie of spv begeleiding, aanvullende
creatieve therapie, opvoed-advies, waarneming
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Dokterswacht, telefonisch via antwoordapparaat van de huisarts te bereiken, spoeddienst GGZ via
dokterswacht. Bij te voorziene crisis vindt vooraf overleg met de huisarts en/of GGZ spoeddienst
plaats.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het nog niet aan de orde is geweest

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: 2017: de Friesland, Menzis, CZ groep,
Multizorg; DSW is toegezegd, VGZ loopt nog
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.praktijkjeroenkuyper.nl/tarieven.html

 

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.praktijkjeroenkuyper.nl/tarieven.html

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Bij de LVVP klachtenregeling
Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP, emailadres:
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl. Op mijn website verwijs ik onder het kopje Klachten- en geschillenregeling op de pagina "Praktische informatie" naar de relevante pagina's op de website van de LVVP, evenals naar het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
De geschillenregeling is hier te vinden: Link naar website: http://www.praktijkjeroenkuyper.nl/praktijk.html

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Naam vervangend behandelaar:
Anne Ybema
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.praktijkjeroenkuyper.nl/

 

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Dit staat uitgebreid beschreven op mijn website op de pagina "Procedure":
http://www.praktijkjeroenkuyper.nl/afspraken.html In het algemeen zoekt een cliënt telefonisch of per email contact. Na een telefoongesprek met algemene informatie maken we een afspraak voor een intake. De hele procedure verloopt met mij persoonlijk.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: Jeroen Kuyper
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Elbert Jaap Schipper, psychiater (extern, niet in mijn eigen praktijk werkzaam) voor eventuele
aanvullende diagnostische consultatie.

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Naam: Jeroen Kuyper
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: Jeroen Kuyper
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
a. In de sessies zelf wanneer het aan de orde is of tijdens evaluatiebesprekingen.
b. Door schriftelijke rapportage in het epd, desgewenst i.a.a. de patiënt
c. Door brieven over intake, evaluatie en afsluiting naar de huisarts (of andere verwijzer), of bij tussentijdse rapportage naar de verwijzer: de patiënt krijgt vooraf een exemplaar ter inzage en correctie, en een afschrift van de definitieve brief.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
- ROM metingen (OQ45, CQi, eventueel aangevuld met patiënt-specifieke lijsten)
- Voortgangsbespreking behandelplan bij evaluatie, of bij tussentijdse wijzigingen
- Evaluatiebesprekingen
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Zes maanden bij Gespecialiseerde GGZ Drie maanden bij Basis GGZ
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Vragenlijst CQi; vast onderwerp bij evaluaties Zelfevaluatievragenlijst; in te vullen voorafgaande aan evaluatie

 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

 

III. Ondertekening

Naam: Jeroen Kuyper
Plaats: Vledderveen Dr
Datum: 23-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja