Privacystatement

AVG privacystatement Jeroen Kuyper

 

Inleiding

Privacy is erg belangrijk, zeker waar het om gevoelige persoonsinformatie gaat waar ik in mijn psychotherapiepraktijk mee werk. Door de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) die per 25 mei 2018 is ingegaan wordt hier nog meer de focus op gelegd. Een van de aspecten van de AVG is dat iedereen die met persoonsgegevens werkt een privacystatement moet hebben, die ik hieronder weergeef.

 

Privacystatement:

Jeroen Kuyper, eigenaar van Psychotherapiepraktijk Jeroen Kuyper, gevestigd te Sneek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62671219, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe Jeroen Kuyper met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Jeroen Kuyper persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Jeroen Kuyper, zowel cliënten als supervisanten;
c. bezoekers van de website Jeroen Kuyper www.praktijkjeroenkuyper.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Jeroen Kuyper;
e. alle overige personen die met Jeroen Kuyper contact opnemen of van wie Jeroen Kuyper persoonsgegevens verwerkt.

 
2. Verwerking van persoonsgegevens

Jeroen Kuyper verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website, of via het e-health platform Karify) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

 
3. Doeleinden verwerking

Jeroen Kuyper verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en uitwisselen van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 

4. Rechtsgrond

Jeroen Kuyper verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 

5. Verwerkers

Jeroen Kuyper kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Jeroen Kuyper persoonsgegevens verwerken. Jeroen Kuyper sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 
6. Persoonsgegevens delen met derden

Jeroen Kuyper deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Jeroen Kuyper deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 
7. Doorgifte buiten de EER

Jeroen Kuyper geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jeroen Kuyper ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens

Jeroen Kuyper bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Jeroen Kuyper hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van supervisanten: ten minste 5 jaar na afronding van de supervisie;
d. gegevens van cliënten die belangstelling hebben maar op de wachtlijst staan: 2 jaar na het vastleggen van de gegevens
 

9. Wijzigingen privacystatement

Jeroen Kuyper kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.praktijkjeroenkuyper.nl van Jeroen Kuyper gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Wijzigingen geef ik op de website onderaan met datum weer, zodat u kunt snel kunt zien wat er is gewijzigd.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Jeroen Kuyper te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Jeroen Kuyper door een e-mailbericht te sturen naar Jeroen Kuyper. Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Jeroen Kuyper persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Jeroen Kuyper door een e-mailbericht te sturen naar Jeroen Kuyper via het contactformulier op de website. Een klacht trachten ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).