Wet- en regelgeving

 

INHOUD
   Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
   Klachten- en geschillenregeling
   Beroepscode
   Geheimhoudingsplicht
   Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
   Waarneming bij afwezigheid
   Crisis

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw klinisch psycholoog/psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Belangrijke rechten voor u als cliënt, zijn:
• Het recht op informatie
• Het recht op geheimhouding van uw gegevens
• Het recht op inzage van uw dossier
• Het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
• Het recht om een klacht in te dienen

Klachten- en geschillenregeling
In het geval u niet tevreden bent over de door uw klinisch psycholoog/psychotherapeut verleende zorg, dan kunt u dit in de eerste plaats direct met hem of haar bespreken. Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken met uw behandelaar, dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar. Op de website van de LVVP kunt u meer en uitgebreider informatie vinden over de mogelijkheden in geval van een klacht: www.lvvp.nl (over de procedure), of klik op deze link (het klachtenregelement). U vindt daar ook het adres en emailadres van de klachten- en geschillencommissie. Als BIG- geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut val ik ook onder het Tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Beroepscode voor Psychotherapeuten
De vrijgevestigde klinisch psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.nl, (wet en regelgeving; kopje beroepscode).

Geheimhoudingsplicht
Een klinisch psycholoog/psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hij of zij heeft geen toestemming van u nodig voor overleg met collega’s (die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben). De vrijgevestigde klinisch psycholoog/psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw klinisch psycholoog/psychotherapeut te overleggen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is zal dit met u besproken worden.

Waarneming bij afwezigheid
Bij afwezigheid door vakantie of ziekte is er waarneming geregeld door een van mijn collega's. Allereerst zal dat Anne Ybema zijn. Mocht zij verhinderd zijn dan neemt een van mijn andere intervisiegenoten waar. Wie er wanneer voor mij waarneemt laat ik indien mogelijk tijdig weten.

Crisis
In geval van een crisissituatie kunt u eerst telefonisch contact met mij opnemen voor overleg. Buiten kantooruren moet u contact op nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de dokterswacht. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.