Vergoedingen en Tarieven

INHOUD
   contracten 2017
   verzekerde zorg
   ongecontracteerde zorg
   acte van cessie
   verplicht eigen risico
   vrijwillig eigen risico
   naturapolis en restitutiepolis
   tarieven
   algemene betalingsvoorwaarden
  
Contracten 2017
Ik heb voor 2017 behalve met de Friesland contracten met de volgende verzekeraars: De Friesland, Multizorg, Menzis en DSW (contract met DSW is geaccepteerd, maar wordt nog toegezonden). Met CZ heb ik alleen een contract voor de basis GGZ.  Met VGZ loopt de procedure nog. Met Achmea heb ik geen contract.  Verderop kunt u lezen op welke manier het toch mogelijk is bij mij in behandeling te komen wanneer u bent verzekerd bij een verzekeraar waarmee ik geen contract heb.
Dat ik geen contract heb voor de specialistische GGZ bij CZ en helemaal geen contract bij Achmea is overigens vanwege formele redenen: Achmea hanteert een postcodebeleid en ik val niet in een postcodegebeid waar ze momenteel nog contracten afsluiten; CZ wilde alleen een contract voor de GGZ geven aan nieuwe aanbieders die in 2014 inkomsten hadden. Ik ben in januari 2015 begonnen.
Hieronder kunt u zien onder welke zorgverzekeraar uw verzekeraar valt:


De Friesland: De Friesland
Multizorg: ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland Verzekeringen, Salland Zorg Direct, HollandZorg, Energiek, De Amersfoorte Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij, ASR, Zorg en
zekerheid, Aevitae (ASR), IAK Volmacht, Caresco, Zorg en Zekerheid, Eno.
Menzis: Menzis, AnderZorg, Azivo
DSW:  DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar, Anno12
CZ Groep: CZ, OWM, Delta Lloyd, Ohra
VGZ: Univé, SZVK, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, IZA Cura, Bewuzt, IAK Volmacht BV, Caresco, Aevitae, IZZ, IZA,Turien & Co.
Achmea:  Pro Life, Agis, Avero, FBTO, Interpolis, OZF, Nedasco, IAK Volmacht, Aevitae, Turien & Co en Zilveren Kruis.

Verzekerde zorg
De psychotherapeutische zorg wordt volledig vergoed vanuit het basispakket, dus afgezien van het wettelijke eigen risico van 385 euro (indien u dat niet al aan andere zorg besteed heeft, of zal besteden) en eventueel uw vrijwillige eigen risico (zie verderop) zijn er geen kosten vor aan verbonden.

Ongecontracteerde zorg
Voor cliënten die niet zijn verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee ik een contract heb werk ik op contractvrije basis. Afhankelijk van uw polis hoeft dit voor u als cliënt vaak geen probleem te zijn. Een groeiend aantal psychologen en psychiaters werkt uitsluitend nog op contractvrije basis.
Het betekent wel dat u na iedere sessie een voorschotnota krijgt die u eerst zelf aan mij moet voldoen. Per sessie betaalt u €90.- Na afloop van de behandeling krijgt u de nota van mij welke u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Dit komt omdat verzekeraars alle behandelingen, verzekerd of contractvrij,  alleen achteraf vergoeden. Vaak, maar niet altijd, ligt de werkelijke vergoeding hoger dan hetgeen u in de voorschotnota's heeft betaald.  Doordat het financieringsstelsel van de GGZ behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit en de vergoeding afhankelijk is van het aantal sessies dat is genoten, kan ik pas aan het einde van de behandeling precies zien wat de werkelijke kosten zijn. In dat geval dient u uiteraard het te weinig betaalde bedrag alsnog te voldoen nadat u uw declaratie van uw verzekering vergoed heeft gekregen. En omgekeerd ontvangt u van mij nog geld wanneer het bedrag van de voorschotnota's te hoog zou zijn uitgevallen.
Let op: het gaat hierbij om het te vergoeden bedrag aan mij. Welk percentage u hiervan door uw verzekeraar zelf vergoed krijgt hangt af van het soort polis dat u heeft afgesloten. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u vaak 100% vergoed van uw verzekeraar. Wanneer u een naturapolis heeft ligt dit percentage een stuk lager, namelijk meestal tussen de 60 en 80% van de kosten. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is in principe voor eigen rekening. Bij vragen hierover kunt u voor overleg contact met mij opnemen. Zie verderop op deze pagina voor een toelichting op deze beide polisvormen.
Ik raad u dan ook aan vooraf goed bij uw zorgverzekering na te vragen hoeveel u vergoed krijgt en om zo nodig uw naturapolis te laten omzetten in een restitutiepolis. Dit is in het algemeen maar enkele euro’s per maand duurder dan een naturapolis.
 
Akte van cessie
 Hier heb ik me nog niet goed in verdiept, omdat het nog niet aan de orde is geweest. Het is bij sommige verzekeraars mogelijk dat ook bij niet gecontracteerde zorg de nota via de zorgaanbieder (ik dus) rechtstreeks te declareren. Dit geldt niet voor alle verzekeraars. In dat geval hoeft er geen sprake meer te zijn van voorschotnota's aan u indien ik geen contract met uw verzekeraar heb.
 
Verplicht eigen risico
Houd rekening met het wettelijk verplichte eigen risico voor alle medische zorg vanuit de basisverzekering. Momenteel is deze 385 euro per jaar. Wanneer u in een jaar verder geen andere medische kosten heeft gehad waarvoor u het eigen risico moest gebruiken zult u dit deel van de kosten zelf moeten opbrengen. Natuurlijk werkt het ook de andere kant op, dat wanneer u uw eigen risico aan de therapie heeft besteed, u bij eventuele andere zorg uit de basisverzekering geen eigen risico meer hoeft te betalen.
 
Vrijwillig eigen risico
Het kan ook zijn dat u naast het verplichte eigen risico een polis heeft afgesloten met een vrijwillig eigen risico. Meestal doen mensen dat omdat de premie dan lager is. In dat geval zal het eigen risico dat u moet betalen dus hoger liggen dan het verplichte eigen risico van 385 euro.
 
Naturapolis en restitutiepolis
Bij een naturapolis wordt de behandeling alleen voor 100% vergoed wanneer u naar een zorgverlener gaat waarmee de verzekeraar afspraken heeft. De zorgverlener regelt de betaling rechtstreeks bij de verzekeraar. Gaat u echter naar niet gecontracteerde zorgverleners, dan vergoeden verzekeraars de kosten slechts gedeeltelijk.
Bij een restitutiepolis kunt u naar een zorgverlener van uw voorkeur. Ook bij een restitutiepolis zijn veel zorgaanbieders gecontracteerd. Als u naar ongecontracteerde aanbieders gaat moet u zelf de behandeling voorschieten maar kunt u wel op basis van gebruikelijke tarieven de zorgkosten achteraf volledig vergoed krijgen.
De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars maar enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis.
Verzekeraars vergoeden alleen de gangbare tarieven. In de restitutiepolis is geregeld hoe hoog het bedrag is dat u op uw rekening krijgt overgemaakt (gerestitueerd) wanneer u de declaratie indient van de psycholoog die u zelf heeft gekozen. Vraag dus goed bij uw verzekering na wat ze vergoeden, ook wanneer u kiest voor een restitutiepolis of deze al heeft.
U kunt soms ook kiezen voor een combinatiepolis. Daarbij is de verzekerde zorg onderverdeeld in een naturadeel en een restitutiedeel.

Tarieven

Tarieven ongecontracteerde zorg
Ik hanteer in mijn praktijk de maximum NZa tarieven, zoals hier te vinden: tarieven voor de basis-ggz in 2017 en tarieven voor de gespecialiseerde ggz in 2017.

Tarieven leertherapie en supervisie
Ik hanteer een tarief van 105 euro per sessie van 60 minuten leertherapie of supervisie

Tarieven no show
Ik kan een tarief voor het niet verschijnen op de afspraak in rekening brengen (zie algemene betalingsvoorwaarden hieronder). In de praktijk doe ik dit niet, tenzij het herhaaldelijk zou gebeuren, maar dan alleen nadat ik het met u besproken en aangekondigd heb. Uiteraard hoor ik graag zo snel mogelijk wanneer u verhinderd kocht zijn, maar wanneer u eens onverwacht een keer verstek laat gaan hoeft u zich geen zorgen te maken.

Tarieven overig zorgproduct/niet verzekerde zorg
Sommige psychische problemen worden niet door de zorgverzekering vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor levensfaseproblemen, relatietherapie, de meeste seksuoligische problemen en aanpassingsstoornissen of slaapstoornissen, tenzij ze onderdeel vormen van een bestaande diagnose. Denk aan depressie met slaapproblemen. Mocht bij de intake blijken dat de problematiek niet onder een categorie valt die door de zorgverzekeraar vergoed wordt, dan overleggen we uiteraard over wat te doen. Een mogelijkheid is om de zorg dan zelf te betalen. Het tarief hiervoor is 90 euro per 45 sessie van 45 minuten. Voor relatietherapie vraag ik een tarief van 90 euro per 60 minuten.


Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.